Rettshjelpsdugnad for flyktninger fra Ukraina

Flyktninger har rettigheter på lik linje med alle andre. Det er samfunnets oppgave å sikre at disse blir oppfylt, også når flyktningstrømmen er stor. Rettssenteret har søkt Oslo kommune om støtte til rettshjelpsprosjektet.

Europa tar årlig imot flyktninger fra andre kontinenter. Krigen i Ukraina har ført til den største flyktningkrisen på europeisk jord, hvor flyktningene er europeerne selv. Folk flest så nok ikke for seg en europeisk krig i vår samtid. Konsekvensen av dette er at samfunnet ikke er forberedt nok for å håndtere situasjonen som har oppstått.

De ukrainske flyktningene som kommer til Norge har blant annet behov for rettshjelp, både i startfasen og ved et senere tidspunkt. En betraktelig stor andel av disse kjenner ikke til rettighetene sine, noe som tilsier at de trenger juridisk veiledning for å etablere seg i Norge.

Leveringsapparatet for rettshjelp i Norge er ikke rigget eller forberedt for situasjonen som har oppstått. Systemet per dags dato er ikke i stand til å levere den rettshjelpen flyktningene har behov for. Rettssenteret ønsker å gjøre noe med dette. Gjennom flyktningprosjektet vil vi kunne utvikle en modell som raskt kan iverksettes når nye og omfattende rettshjelpsbehov oppstår.

Rettshjelpen til flyktningene vil ta utgangspunkt i de metoder som allerede er etablert i Rettssenteret. Metodene må følgelig tilpasses forholdene gjennom strukturert utprøving, evaluering og kontinuerlig forbedring. En effektiv og god måte å realisere rettshjelpstiltaket er gjennom samarbeid mellom kommunene, Rettssenteret og andre aktuelle samarbeidspartnere. Sentralt er fokuset på å engasjere frivillige, og utvikle gode digitale løsninger.

Videre er det ønskelig å få til et samarbeid med ukrainske jurister som er i Norge, også de som kommer som flyktninger. Gjennom et slikt samarbeid kan det norske rettssystemet få en bedre forståelse av flyktningenes situasjon, og kan på denne måten tilrettelegge rettshjelpen for dem. Ved tilrettelegging og tilpasning sikrer vi at flyktningene finner seg til rette i Norge, til tross for den vanskeligstilte situasjonen de er i.

Prosjektets målgruppe vil foreløpig være flyktninger fra Ukraina, som havner innenfor Rettssenterets målgruppe. Saker av betydning for barn og unge vil prioriteres, da disse er særlig sårbare. Erfaringer og systemer som bygges opp vil senere kunne brukes til å utvide målgruppen til å favne flyktninger generelt.

Vi mener Rettssenteret har rett kompetanse for prosjektet dels gjennom den lange relevant erfaringen som finnes i styret, hos leder, ansatte og frivillige, og dels gjennom vårt nettverk. Sammen er vi godt rustet til å etablere, utvikle og iverksette arbeidet med et bærekraftig flyktningsprosjekt.

Søknaden er allerede sendt til Oslo kommune. Det eneste som gjenstår er kommunenes klarsignal.