Personvernerklæring

for klienter hos Rettssenteret

Under dokumentet finner du informasjon om hvordan vi behandler dine
personopplysninger når du får juridisk hjelp som klient hos oss.


1. Behandlingsansvarlig
Når Rettssenteret får dine personopplysninger, er vi ansvarlige for hvordan de
behandles (såkalt behandlingsansvarlig). Daglig leder i stiftelsen er
behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger. Om du har spørsmål
om personvern kan du ta kontakt med oss via følgende kontaktdetaljer:

Rettssenteret
Postadresse: Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo.
Telefon: 97 00 55 97
E-post: post@rettssenteret.no


2. Formålet med behandlingen
Hovedformålet med behandlingen av dine personopplysninger, er å gi rettshjelp
og hjelpe deg med å løse det juridiske problemet du har. Hvis du gir oss
informasjon direkte, er det for at vi skal kunne bistå deg i saken din. Det er frivillig
for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige
opplysningene kan det hende at det blir vanskelig eller umulig for oss å hjelpe
deg.


Som opplyst i vår første samtale med deg, gir du oss rett til å motta og bruke
relevante personopplysninger om deg. Det rettslige grunnlaget for behandlingen
er samtykke og avtalen vi gjør med deg, ref. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a og b,
GDPR art. 9 nr. 2 bokstav a og f, og personopplysningsloven § 11. Du kan når
som helst trekke tilbake samtykket og avslutte oppdraget. Dette kan du gjøre
muntlig eller skriftlig til oss.


Dersom du er under 18 år forutsettes i tillegg fullmakt fra verge. For det tilfelle at
du er under 18 år og ikke stiller med verge, er vi kun berettiget til å behandle
personopplysninger om deg som ledd i at vi gir deg veiledning, ref. GDPR art. 6
nr. 1 bokstav d, e eller f.


Her kan du lese mer om hvorfor og hvordan vi behandlinger personopplysninger
om deg når du får hjelp av oss:

Etablering av klientforhold: Når vi kontaktes med en forespørsel om
juridisk bistand, vil vi foreta en uavhengighetssjekk internt
(konfliktavklaring) før vi eventuelt påtar oss oppdraget.
Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR
artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk av klienter
omfatter som regel fullt navn og hva saken gjelder.


Sakshåndtering: For å kunne yte rettshjelp og bistå deg er det nødvendig
å behandle dine personopplysninger. I noen saker får vi også tilgang til
sensitive opplysninger, slik som helseopplysninger og informasjon om
straffbare forhold 1 . Behandlingsgrunnlaget er samtykke og avtalen vi gjør
med deg, jf. GDPR art. 6 nr. 1 (a), (b) og art. 9 nr. 2 (b). Vi har adgang til å behandle personopplysninger om straffedommer mv jf. personopplysningsloven § 11 jf. personvernforordningen art 6 nr 1 a) og art 9 nr 2 a).


Klientadministrasjon: For alle oppdrag oppretter vi egne saksmapper for
oppdrag som utføres på vegne av klienten. Din kontaktinformasjon
registreres også i vårt digitale saksbehandlingssystem ved opprettelse av
oppdraget. Dette er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, jf. GDPR
artikkel 6 nr. 1 bokstav b.


3. Andre formål og bruk av opplysninger
I tillegg kan vi også behandle dine personopplysninger for noen andre formål som
kunnskapsforvaltning, statistikk og rapportering og markedsføring av
Rettssenteret.


Les mer her:


Kunnskapsforvaltning: Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å
nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i vårt arbeid for barn og unge for interne
læringsprosesser og for å arbeide mer effektivt, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1
bokstav f (interesseavveining). Informasjon som inngår i
kunnskapsforvaltning, er anonymisert.


Statistikk og rapportering: Vi bruker også informasjon om din sak til
statistikk og rapportering. Informasjon som inngår i statistikk og
rapportering er anonymisert. Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å
rapportere stiftelsens årlige resultater til bevilgende myndigheter, jf. GDPR
artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

1 Se fotnote 2.

Kristian August gate 9, 0164 Oslo www.rettssenteret.no


Markedsføring: Vi kan også bruke dine personopplysninger til å markedsføre våre
tjenester. Da vil vi fjerne personopplysninger som navnet ditt, adresse og liknende,
slik at ingen kan se hvem saken handler om. For det tilfelle at markedsføring er
aktuelt, vil vi informere deg om formålet med og bakgrunnen for markedsføringen og
at vi kun vil bruke dine personopplysninger i markedsføringen dersom du frivillig og
på en dokumenterbar måte samtykker til det i forkant, jf. GDPR art. 6 nr. 1 a).


4. Hva slags personopplysninger behandles?
Når vi hjelper deg med en sak, vil vi samle inn og behandle den informasjon som
er nødvendig for å yte rettshjelp. Dette kan være: navn, kontaktopplysninger som
adresse og telefonnummer, alder, fødselsdato, personnummer eller D-nummer,
kjønn, skole og utdanning, økonomiske forhold informasjon om straffbare forhold 2 og helseopplysninger. Informasjon om andre som har noe med saken å gjøre vil også kunne lagres og brukes om nødvendig for å hjelpe deg med din sak.


Vi vil bare behandle informasjon om deg som er relevant og nødvendig for å
hjelpe deg med din sak, og for øvrig når vi har lovlig grunnlag til det.
Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler vil vi kun behandle når
det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå
slik identifisering, jf. personopplysningsloven § 12.

5. Oppbevaring
Informasjonssikkerhet er viktig for oss. Vi oppbevarer fysiske dokumenter i låste
skap kun rettshjelpere bruker, og elektronisk informasjon er passordbeskyttet.
Våre datasystemer er oppdatert til dagens lovgivning og våre krav til
databehandler (den som drifter systemene).


Vi oppbevarer saksdokumenter i maksimalt 10 år etter at vår bistand til deg er
avsluttet. Opplysningene oppbevares i vårt saksbehandlingssystem og arkiv. Vi
sletter informasjon som ikke er relevant.


6. Leverandører og deling av opplysninger


For å drive rettshjelp bruker vi noen leverandører. Det er for eksempel
leverandører av IT-tjenester.


Rettssenteret benytter leverandører av blant annet IT-tjenester og IT-infrastruktur
som støttetjenester til vårt arbeid. Vi inngår databehandleravtaler med alle
leverandører og underleverandører som bistår med tjenester hvor det behandles
personopplysninger. Leverandørene vil være bundet av taushetsplikt, og kan bare
behandle personopplysningene i samsvar med avtalen med oss.


Rettssenteret overfører ikke personopplysninger til land utenfor EØS.


7. Taushetsplikt

Rettssenteret, våre medarbeidere og leverandører har taushetsplikt, som betyr at
vi ikke deler informasjon om deg med utenforstående.


Det kan likevel hende at vi som ledd i rettshjelpen må gi informasjon om deg
videre til andre, for eksempel når vi trenger å få informasjon om saken fra andre
parter, eller når vi argumenterer på dine vegne. Dette kan i så fall være en part i
saken din (den saken din er mot), eller den myndigheten som behandler saken
din (som NAV, skattemyndighetene, Politiet, Husleietvistutvalget, Forliksrådet,
Konfliktråd, Tingretten og liknende). Dette vil vi informere om og avtale med deg
underveis i saken.


Taushetsplikten er ikke til hinder for å gi opplysninger videre der vi er pålagt dette
etter lov.


8. Dine rettigheter
Du kan få se informasjonen vi har om deg hvis du ønsker det. Du kan rette opp
informasjon hvis den er feil, be oss om å begrense behandlingen eller be om at vi
sletter den. Du har også rett til å be oss om å utlevere personopplysningene til
deg eller andre i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Dette
kan du gjøre ved å muntlig eller skriftlig ta kontakt med oss.

Kristian August gate 9, 0164 Oslo www.rettssenteret.no


Dine rettigheter etter personopplysningsloven gjelder ikke ubetinget. For
eksempel gjelder retten til informasjon og innsyn etter GDPR artikkel 13, 14 og 15
ikke for opplysninger som «i lov eller i medhold av lov er underlagt taushetsplikt»,
jf. personopplysningsloven § 16.


9. Spørsmål og klager
Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at vår behandling av dine
opplysninger ikke har fulgt personvernreglene.


Har du flere spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller
er misfornøyd med vår behandling, ta gjerne kontakt med oss.


10. Innsamling av data fra andre

Vi samler inn de opplysningene vi trenger fra andre i saken eller der
informasjonen er lagret. Noe av denne informasjonen kan være offentlig
tilgjengelig, som betyr at alle kan se den. Vanligvis er ikke informasjonen vi
trenger tilgjengelig for andre. Vi kan for eksempel hente informasjon fra staten og
kommunen, barnevernet, NAV, skattemyndighetene, Politiet, Husleietvistutvalget,
Forliksrådet, Konfliktråd, Tingretten og liknende. Dette gjør vi etter avtale med og
samtykke fra deg.


11. Hjemmeside og sosiale medier
Rettssenteret har en hjemmeside og profilsider i sosiale medier:

Hjemmeside https://www.rettssenteret.no/
Facebook (Facebook GDPR & Privacy)
Instagram (Instagram Data Policy)
LinkedIn (LinkedIn Data Policy)


Profilene er opprettet i henhold til brukervilkårene hos de respektive kanalene.
For å følge våre profiler kreves brukerkonto i hvert av de sosiale mediene, og ved
å opprette konto og følge våre profiler godtar brukeren kanalens vilkår for bruk. Vi
følger retningslinjer for kontoadministratorer og behandler personopplysninger i
henhold til vilkår for behandling i den enkelte kanal.

Vi oppfordrer besøkere til å kontakte oss direkte via Rettssenterets hjemmeside og ikke på via sosiale medier.


12. Endring

Kristian August gate 9, 0164 Oslo www.rettssenteret.no


Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 10.11.2022. Dersom vi foretar
vesentlige endringer, vil vi ta kontakt med deg.