Innkalt til retten uten at det offentlige betaler advokaten? Da kan Rettssenteret hjelpe!

I Rettssenterets to første saker for retten har begge våre klienter vunnet frem. Les om klientene sine opplevelser, og finn ut når og hvordan du kan få hjelp av oss i denne artikkelen.

Tekst: Tinius Svendsen, jusstudent og frivillig hos Rettssenteret

Hvis du har blitt kalt inn til retten, men fått beskjed om at det offentlige ikke kan dekke dine utgifter til advokat, er det lett å kjenne på en følelse av maktesløshet og fortvilelse. Å hyre inn en advokat for egen regning er dyrt, spesielt for unge. Og dersom du begir deg ut i den juridiske verden på egenhånd, uten tilstrekkelige kunnskaper, kan det være skjebnesvangert.  

Vi i Rettssenteret ser at mange har et sterkt behov for advokat i slike situasjoner, og hjelper derfor med å føre saker gratis for retten.  

Når kan vi hjelpe?

Rettssenteret sin visjon er å bidra til å utvikle et bedre rettshjelpstilbud, og vi tilbyr derfor gratis rettshjelp til barn og unge opp til fylte 25 år i Oslo i første omgang. En del av dette tilbudet går ut på å føre rettsaker der klienten ikke har rett på gratis advokat.  

Hvis du er tiltalt for en straffbar handling, kan du ha rett til å få hjelp av en forsvarer, og som oftest vil det offentlige betale dine utgifter til advokat.  

I visse straffesaker har du likevel ikke krav på at det offentlige betaler for advokaten. Dette kan for eksempel være i saker for tingretten som fremmes fordi en bot ikke er vedtatt, kjøring uten gyldig førerkort, inndragning av førerkort og i saker som gjelder promillekjøring.

Hvis det er snakk om en sivil sak vil du i utgangspunktet ikke ha krav på tilbud om gratis advokatbistand fra det offentlige. Men selv om den sosiale støtteordningen fri rettshjelp i utgangspunktet ikke er tilpasset for å nå barn og unge, kan det være at du kvalifiserer for dette rettshjelptilbudet. Da vil staten dekke hele eller deler av de utgiftene og omkostningene som advokatbistanden fører med seg.  

Uansett om det er snakk om en straffesak eller en sivil sak, og du har fått beskjed om at du selv må betale kostnadene til advokat, vil Rettssenteret kunne hjelpe deg med gratis advokatbistand gjennom våre samarbeidsavtaler med blant annet Advokatfirmaet Haavind og LO-advokatene.  

To saker, to seire

I Rettssenterets to første saker for retten har vi fått hjelp fra, Advokatfirmaet Haavind. I begge sakene har våre klienter fått presentert sine sider av saken av en dyktig forsvarer, og vunnet frem.  

- Evig takknemlig

Den første saken gjaldt en 24-år gammel ung mann som var blitt tiltalt ved Oslo tingrett for å ikke ha rettet seg etter pålegg fra politiet. Vår klient hadde vært ute på byen med noen venner og var på vei hjem i det han la merke til at en bil kom mot han. Fordi han var alene på stedet midt på natten, var han redd for at noen skulle rane han eller gjøre han noe vondt. Han begynte derfor å løpe, og hørte ikke ropene fra politiet.  

Da politiet etterhvert fikk tak i vår klient, ble han lagt i bakken og sprayet med pepperspray. Politiet, som var på utkikk etter en gjerningsperson i forbindelse med et ran i nærheten, oppdaget straks at de hadde pågrepet feil person. Likevel tok politiet ut tiltalte mot mannen, fordi han hadde unnlatt å rette seg etter beskjeden om å stoppe. Ettersom vår klient ikke vedtok boten, hadde han ikke krav på å få dekket sine kostnader til advokat i tingretten.  

Klienten tok derfor kontakt med Rettssenteret, og Haavind tok saken pro bono. Forsvareren overbeviste retten om at vår klient ikke hadde utvist den nødvendige grad av skyld, og klienten ble frifunnet.  

Hjelpen fra Rettssenteret og advokatfirmaet setter 24-åringen stor pris på. For han nyttet det å ha rett, nettopp fordi han fikk hjelp til å hevde sin rett.  

- Rettferdigheten seiret, og jeg er evig takknemlig for all hjelp jeg har fått, forteller han om saken.  

- Hadde det ikke vært for Rettssenteret, hadde jeg vært tiltalt og dømt i dag

Klient fører sak for retten med hjelp av forsvarer
Klient frifunnet i retten ved hjelp av Rettssenteret, og vår samarbeidspartner Advokatfiramaet Haavind.

Den andre saken, der vår klient tok kontakt med Rettssenteret og fikk gratis advokatbistand, gjaldt også en 24-år gammel ung mann. Han var tiltalt for å ha kjørt for fort. Høyeste tillate hastighet på stedet var 80 km/t. Vår klient kjørte i 119 km/t.  

24-åringen hevdet at han hadde lånt bilen, og at han ikke visste at bilens speedometer viste feil fart. Vår klient erkjente at han hadde kjørt for fort, men at han kun var klar over at han lå omtrent 10 km/t over fartsgrensen, som følge av at speedometeret var defekt. Han vedtok derfor ikke boten, og hadde ikke krav på å få dekket sine kostnader til advokat i tingretten.  

I en fortvilet situasjon tok mannen kontakt med Rettssenteret, og vi hjalp han med å få med seg advokat når saken skulle behandles i tingretten.  

Haavind tok igjen på seg oppgaven med å føre saken for retten pro bono, og klarte å overbevise tingretten om klients side av saken. Klient fikk dermed beholde førerkortet, og fikk boten redusert.  

I et intervju med TV-2 legger ikke klienten skjul på sin takknemmelighet overfor Rettssenteret.

- Hadde det ikke vært for Rettssenteret, så hadde jeg vært tiltalt og dømt i dag. Rettssenteret er et av de beste tilbudene som ungdom i Oslo har fått, sier han.  

Ta kontakt

I løpet av 16 uker i oppstartsåret 2021 fikk Rettssenteret inn 549 klienthenvendelser, og tilbudet vårt har til nå vist seg å være høyst nødvendig. I et samspill mellom advokater, jurister, jusstudenter, frivillige og andre aktører forsøker vi å hente ut de beste tilgjengelige ressursene i samfunnet for å kunne tilby deg rettslig hjelp.  

Hvis du selv er i en situasjon der du trenger bistand med å føre saker for retten, eller kjenner noen som er i samme situasjon, kan du ringe oss eller sende en e-post. Ringe eller sende e-post kan du også gjøre hvis du har noen andre juridiske spørsmål du trenger hjelp med.