Katrine Bratteberg

Styremedlem
Jurist og visepresident i Juristforbundet